Korafin, s.r.o.

                                                                                                                              Jednací řád pro rozhodčí řízení
                                                                                                                                        Platný od 1.7.2009

Článek I. - Základní ustanovení

 1. Korafin, s.r.o., IČ 27516661 (dále též “společnost Korafin“) zabezpečuje organizačně, ekonomicky, technicky a administrativně činnost fyzických osob zapsaných v Seznamu rozhodců (dále jen “Seznam“) vedeném touto společností Korafin při rozhodování majetkových sporů dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o rozhodčím řízení“), a to včetně rozesílání a přijímání veškerých zásilek.

 2. Společnost Korafin schválila tento jednací řád (dále jen “Jednací řád“) jímž se budou řídit Rozhodci zapsaní v seznamu (dále jen “Rozhodci“) vedeném společností Korafin.

Článek II. - Základní ustanovení

Rozhodci rozhodují majetkové spory, jestliže je jejich pravomoc pro daný spor založena:

Článek III. - Způsob určení Rozhodce

Majetkový spor bude předložen k rozhodnutí Rozhodci, resp. rozhodcům, určeným společností Korafin a vybraným ze Seznamu níže uvedeným způsobem:

Článek IV. - Postup rozhodčího řízení

 1. Rozhodčí řízení se koná v místě určeném Rozhodcem, s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran.

 2. Řízení se koná a rozhodnutí se vydává v češtině. Tlumočení do cizího jazyka je možné zajistit na žádost některého z účastníků. Rozhodci na takovou žádost účastníků a na jejich účet zabezpečí službu tlumočníka, případně obstarají také překlad rozhodnutí, jakož i jiných písemností. Pro účely rozhodčího řízení se považují za rovnocenné český a slovenský jazyk.

 3. Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční.

 4. V rozhodčím řízení se řeší spory podle příslušných norem českého práva, pokud se účastníci platně nedohodnou jinak. Rozhodce je také oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, pokud si to účastníci sjednali v rozhodčí doložce, rozhodčí smlouvě či samostatně do zahájení řízení.

 5. Rozhodce postupuje v rozhodčím řízení způsobem, který považuje za vhodný, tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu.

 6. Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však Rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Nedohodnou-li se účastníci sporu jinak, je rozhodčí řízení neveřejné.

 7. Předvolání k ústnímu jednání se doručuje stranám nejméně 5 pracovních dnů přede dnem, v němž se má ústní jednání konat, a to způsobem uvedeným v čl. V. této rozhodčí doložky.

 8. Pokud se některá ze stran nedostaví k ústnímu jednání bez předchozí důvodné omluvy, doručené Rozhodci nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, v němž se má ústní jednání konat, bude v rozhodčím řízení pokračováno bez její účasti. O důvodnosti omluvy rozhoduje Rozhodce, resp. předsedající Rozhodce.

 9. Ústní jednání bude nařízeno celkem nejvíce třikrát. Pokud se, i důvodně omluvená, některá ze stran nedostaví ani k posledně nařízenému ústnímu jednání, bude v rozhodčím řízení pokračováno bez její účasti a rozhodnuto podle materiálů, které strany daly Rozhodci k dispozici.

 10. Veškerá podání stran týkající se zahájení a konání rozhodčího řízení musí být předloženy v takovém počtu výtisků, aby každá ze stran sporu a Rozhodce měli po jednom výtisku.

 11. Písemnosti, s výjimkou písemných důkazů, se předkládají v češtině nebo v jazyce kontraktu nebo v jazyce, ve kterém strany mezi sebou korespondovaly. Rozhodci jsou oprávněni podle vlastní úvahy nebo na návrh účastníků vyžádat od strany, která písemnost předložila, překlad do češtiny nebo zajistit takový překlad na její náklad.

Článek V. - Doručování

 1. Písemnosti v rozhodčím řízení zasílá stranám Rozhodce nebo jím pověřená osoba, a to na adresu sídla, místa podnikání, a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví smluvních dokumentů, pokud o to nepodnikající fyzická osoba rozhodce výslovně požádala. Je-li účastník sporu právně zastoupen, zasílají se veškeré písemnosti tomuto zvolenému právnímu zástupci. Strany provádějí veškeré doručování na adresu sídla společnosti Korafin uvedenou v obchodním rejstříku ke dni podání žaloby. Datum doručení zásilky společností Korafin je považováno za datum doručení Rozhodci.

 2. Žaloby, žalobní odpovědi, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení se zasílají doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 3. Ostatní písemnosti se mohou zasílat doporučeným nebo obyčejným dopisem.

 4. Kterákoli z výše uvedených písemností může být oběma směry doručena rovněž osobně nebo pověřenými třetími osobami oproti potvrzení o převzetí.

Článek VI. - Zajištění důkazů a předběžná opatření

 1. Po podání žaloby, avšak před vydáním rozhodnutí ve věci samé, může již určený nebo jmenovaný Rozhodce v naléhavých případech na žádost účastníka zajistit důkaz a k tomu účelu stanovit jednoho nebo i více znalců, anebo učinit jiné vhodné opatření.

 2. Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterýkoliv z účastníků požádat příslušný obecný soud o nařízení předběžného opatření. O podání takového návrhu je strana povinna neprodleně písemně uvědomit Rozhodcem a přiložit stejnopis tohoto návrhu včetně dokladu o doručení soudu.

Článek VII. - Podání a obsah žaloby

 1. Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba byla doručena do sídla společnosti Korafin.

 2. Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení.

 3. V žalobě musí být uvedeno:

Článek VIII. - Odstranění vad žaloby. Vyjádření žalovaného

 1. Jestliže Rozhodce zjistí, že žaloba byla podána tak, že nebylo přihlédnuto k požadavkům uvedeným v čl. VII. bod 3. vyzve žalobce, aby odstranil zjištěné vady. Do odstranění uvedených vad se žaloba neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí. Jestliže v určené lhůtě nebudou nedostatky žaloby odstraněny, Rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být žalobce ve výzvě Rozhodcem upozorněn.

 2. V případech, kdy žalobce bez ohledu na výzvu k odstranění uvedených vad trvá na projednání sporu, bude se v rozhodčím řízení pokračovat, jestliže to povaha vady žaloby připouští, a bude vydáno rozhodnutí ve věci samé čili rozhodčí nález, jinak bude rozhodčí řízení zastaveno.

 3. Má-li Rozhodce za to, že žaloba může být předmětem rozhodčího řízení, uvědomí o jejím podání žalovaného a zašle mu žalobní návrh. Je-li předmětem sporu nárok vyplývající ze směnky, zašle rozhodce žalovanému i její kopii. Současně rozhodce vyzve žalovaného, aby se do 10 dnů od doručení žaloby ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy (zásadně v originále nebo úředně ověřené kopii), jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu Rozhodce podle tohoto odstavce včas nevyjádří, nebo nepředloží důkazy k prokázání svých tvrzení, má se za to, že skutečnosti uvedené v žalobě jsou nesporné, a že žalovaný nárok, který je žalobcem uplatňován, uznává.

Článek IX. - Vyloučení Rozhodce, znalce a tlumočníka. Rozhodování o pravomoci rozhodce

 1. Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti Rozhodce.

 2. O vyloučení Rozhodce z důvodu podjatosti rozhoduje na základě uplatněné námitky statutární orgán Korafin s.r.o.

 3. Rozhodce je povinen bez odkladu oznámit účastníkům a Korafin s.r.o. všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl jako Rozhodce vyloučen.

 4. Bude-li námitce podjatosti vyhověno, bude statutárním orgánem Korafin s.r.o. neprodleně jmenován nový Rozhodce. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že Rozhodce oznámí skutečnosti uvedené v odst. 3.

 5. Ustanovení odst. 1 až 4 se vztahuje přiměřeně též na znalce a tlumočníky.

 6. Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána, rozhodne usnesením o zastavení řízení .

 7. Námitky nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí doložky či smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé.

Článek X. - Vzájemná žaloba a námitka započtení

 1. Žalovaný je oprávněn podat vzájemnou žalobu namítnout započtení, nejpozději však do vydání rozhodnutí ve věci samé.

 2. Na vzájemnou žalobu se přiměřeně vztahují tytéž požadavky jako na žalobu hlavní podle čl. VII. Jednacího řádu.

Článek XI. - Ústní jednání

1. Pro případ ústního jednání se o tomto jednání pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje:

2. Strany jsou oprávněny seznámit se s obsahem zápisu a spolupodepsat jej. Stranám se vydá nebo zašle kopie zápisu.

Článek XII. - Dokazování

 1. Strany jsou povinny dokázat okolnosti, na které se odvolávají jako na základ svých nároků nebo námitek. Rozhodce si může vyžádat, aby strany poskytly další důkazy. Může také podle svého uvážení stanovit provedení znaleckého posudku.

 2. Strana musí předložit písemné důkazy zásadně v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 3. Důkazy se provádějí způsobem stanoveným Rozhodcem.

 4. Rozhodce rozhoduje, které z navržených důkazů provede. Hodnocení důkazů provádí Rozhodce podle vlastního uvážení.

 5. Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich pravomoci jakož i listiny, kterou jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

 6. Rozhodce může na návrh strany rozhodnout o tom, že bude vyslechnut svědek a o způsobu jeho výslechu.

Článek XIII. - Forma rozhodnutí

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo vydáním usnesení o zastavení řízení.

Článek XIV. - Rozhodčí nález

 1. Rozhodčím nálezem vydaným v řízení podle tohoto Jednacího řádu Rozhodce rozhoduje ve věci samé, ukládá povinnost nahradit náklady řízení nebo na žádost stran, které uzavřely smír rozhoduje o smíru. Rozhodnutí se vydává zpravidla do 3 měsíců od řádného podání žaloby v případě řádné součinnosti stran sporu.

 2. Usnesením rozhoduje rozhodce, není-li vydán rozhodčí nález, zejména o zastavení řízení a úpravě vedení a průběhu rozhodčího řízení.

 3. Jestliže se ve výroku rozhodčího nálezu ukládá povinnost k nějakému plnění, určí Rozhodce zároveň lhůtu pro toto plnění.

 4. Rozhodčí nález obsahuje zejména tyto údaje:

 5. Rozhodčí nález nemusí být odůvodněn v případech, kdy se nárok považuje za uznaný dle čl. VIII. odst. 3. Jednacího řádu a také v případě, je-li na návrh kterékoliv ze stran spor vyřešen uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.

 6. Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám (čl. V. Jednacího řádu) a po doručení opatřeno doložkou právní moci.

 7. Rozhodčí nález je konečný a závazný; dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Článek XV. - Doplnění a oprava rozhodčího nálezu

 1. Na žádost účastníka podanou do 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu účastníku je Rozhodce oprávněn vydat doplňující rozhodčí nález, jestliže se ukáže, že rozhodčím nálezem nebylo rozhodnuto o všech žalobou uplatněných nárocích stran. Na doplňující rozhodčí nález se jinak použijí všechna ustanovení Jednacího řádu o rozhodčím nálezu.

 2. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví Rozhodce kdykoliv na žádost kteréhokoliv účastníka nebo i z vlastního podnětu a opravené vyhotovení rozhodčího nálezu zašle neprodleně účastníkům.

Článek XVI. - Náklady rozhodčího řízení

 1. 1. Náklady rozhodčího řízení tvoří:

 2. Poplatek za rozhodčí řízení se vybírá za každý spor z hodnoty předmětu sporu. Tento poplatek činí 3,5% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 2.000,- Kč a nejvýše 1,000.000,- Kč plus DPH v příslušné zákonné sazbě.
  Poplatek představuje odměnu Rozhodce, resp. Rozhodců. V řízení před třemi Rozhodci stanoví předsedající Rozhodce výši odměny pro jednotlivé Rozhodce. Poplatek je povinen zaplatit žalobce po podání žaloby a žalovaný po podání vzájemné žaloby na účet společnosti Korafin nebo jej složit v hotovosti v sídle společnosti Korafin, a to nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy k zaplacení poplatku. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. žaloba navzájem (protižaloba) nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.

 3. Hodnota předmětu sporu je určována právními předpisy ČR, platnými v době podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení, a je základem pro výpočet poplatku za rozhodčí řízení. Základ pro výpočet poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a poplatek vypočtený ze základu na celé koruny dolů.

 4. Zvláštní náklady vznikající Rozhodci jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, tlumočeného, vyplácením odměny za vypracování právních stanovisek ve zvláště složitých sporech, konáním ústních jednání mimo sídlo Rozhodce apod., a hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých.

 5. Na krytí zvláštních nákladů vznikajících Rozhodci při projednávání konkrétního sporu jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě určené Rozhodcem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jejím vlastním zájmu. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou.

 6. Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože stanovená částka nestačí krýt tyto náklady, jsou strany, popř. je strana, která dala podnět k těmto nákladům, nebo v jejímž vlastním zájmu vznikají, povinna na výzvu Rozhodce poskytnout, i opakovaně, další zálohu ve stanovené lhůtě. Dokud není další stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou.

 7. Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů v rozhodčím řízení (např. cestovné, poštovné, náklady právního zastoupení apod.). Tyto náklady nese každá strana sporu sama.

 8. Strana, která vznáší námitku nepříslušnosti určeného Rozhodce, je povinna zaplatit poplatek ve výši 50 % poplatku za rozhodčí řízení (bod 2) , a to ve lhůtě určené Rozhodcem. Nebude-li v této lhůtě poplatek zaplacen, k námitce nepříslušnosti se nepřihlíží.

 9. Bude-li námitce nepříslušnosti vyhověno, Rozhodce vrátí zaplacený poplatek straně, která námitku vznesla. Bude-li námitka nepříslušnosti Rozhodcem zamítnuta, zaplacený poplatek se nevrací.

 10. Jestliže žalobce vezme žalobu, popřípadě žalovaný vzájemnou žalobu (protižalobu) či námitku započtení zpět nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byla druhé straně sporu odeslána výzva k vyjádření (čl. VIII. bod 3), vrací se žalobci, popř. žalovanému 50 % zaplaceného poplatku.

 11. Náklady rozhodčího řízení dle bodů 1 až 7 se pokládají za zaplacené v okamžiku, kdy dojdou na bankovní účet společnosti Korafin nebo jsou složeny v hotovosti v sídle společnosti Korafin.

 12. O úhradách nákladů rozhodčího řízení, vyjma nákladů tvořených vlastními výlohami stran, rozhodne Rozhodce ve výroku rozhodčího nálezu nebo usnesení o zastavení řízení. Výše odměny právních zástupců stran se řídí obecnou úpravou obsaženou v právních předpisech ČR. Jako výjimku z tohoto ustanovení může Rozhodce uložit jedné straně, aby straně sporu nahradila náklady, které tato vynaložila zbytečně na základě neúčelných nebo nesvědomitých úkonů druhé strany. Takovými úkony se rozumějí úkony, způsobivší druhé straně zbytečné náklady na opatření v rozhodčím řízení, která nebyla nutná, zejména okolnostmi neodůvodněného protahování řízení.

XVII.

Článek XVII. - Závěrečná ustanovení

 1. V případech, kdy spor rozhodují tři Rozhodci, přináležejí veškeré rozhodovací pravomoci týkající se vedení rozhodčího řízení určenému předsedajícímu Rozhodci.

 2. Veškerá podání stran sporu musí být směrována a považují se za doručené doručením na adresu sídla Korafin s.r.o. stejně tak jako veškeré platby na náklady řízení se považují za zaplacené připsáním na účet Korafin, s.r.o.

 3. Právní vztahy výslovně tímto Jednacím řádem neupravené se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Otázky rozhodčího řízení Jednacím řádem nevymezené a uvedenými právními předpisy neupravené je oprávněn rozhodnout určený Rozhodce sám.

 5. Veškeré změny a doplňky tohoto Jednacího řádu nabývají účinnosti dnem zveřejnění v sídle Korafin s.r.o. Aktuální znění je přístupné na webových stránkách: www.spolecnost-rozhodcu.cz.

Článek XVIII. – Účinnost

1. Tento jednací řád nabyl účinnosti dne 1.7.2009.

Korafin, s.r.o.